Välkommen till Västa Götaland

Här finns helt enkelt allt!

Det är väl en kort men sanningsenlig sammanfattning av Västra Götaland. I de 49 kommunerna finns allt från tusentals skärgårdsöar till vidsträckta bördiga åkrar och allt varvat med industristäder som Trollhättan, Borås, Uddevall och Göteborg. Var och en av dem med sin egen specialitet. Gemensamt är ändå att många av företagen är tunga på export, vilket i sig är ganska naturligt med tanke på att hela världen ligger där väster om hamnen i Göteborg.
Om du till allt detta lägger den generösa naturen med oändligt många väntande upplevelser så inser de flesta att Västra Götaland är ett semesterparadis också. Så här i Sveriges näst största region finns alla möjligheter till både jobb och att odla sina intressen.

Antal kommuner

49

Största kommunerna

Göteborg
Borås
Trollhättan

Antal boende

Storlek (yta): 5:e största
Antal invånare: Ca 1,6 miljoner
Bristyrken i Västa Götaland
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Västa Götaland

I slutet av september 2017 var arbetslösheten i Västra Götaland 6,4 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Motsvarande siffra för riket var 7,4 procent. Totalt var 52 610 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland. Det är en minskning med 1 344 personer eller 0,3 procentenheter jämfört med september 2016.
Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland var 8,4 procent av arbetskraften 18-24 år vilket är en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med september föregående år.

Västsvenskt konjunkturläge starkare än förväntat.
När efterfrågan i omvärlden nu ökar driver det på den redan starka konjunkturen i Västra Götalands län och bidrar i stor utsträckning till det goda konjunkturläget i riket. Länets bygg och anläggningsföretag är mest positiva angående efterfrågeutvecklingen det kommande året. Det stora behovet av fler bostäder, industrilokaler och utbyggd infrastruktur gör att utsikterna är goda många år framöver. De stora anläggningsprojekten i Göteborgsregionen är till stor del skattefinansierade och därför inte så konjunkturkänsliga, vilket säkerställer en hög efterfrågan många år framöver oavsett konjunktur. Företagen inom den privata tjänstesektorn är fortfarande mer positiva än konkurrenterna i övriga riket, men bedömer att efterfrågeutvecklingen inte ökar i fullt så stark takt som tidigare. Det finns också ett fortsatt stort behov av personal inom offentlig sektor en lång tid framöver. Den glödheta fordonsindustrin har sitt hjärta i Göteborgsregionen och där kommer det att skapas många nya arbetstillfällen under prognosperioden.

En annan del av länet som gynnas starkt av den globala utvecklingen just nu är Fyrbodal. Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar på ett mycket starkare läge än normalt i alla delregioner, men att den starkaste förbättringen just nu sker i Skaraborg. Göteborgsregionen kommer att hålla sin position som ett av landets stora tillväxtcenter.

Framtidens arbetsmarknad

Arbetslösheten har fortsatt att utvecklas mycket positivt i Västra Götalands län under 2017. Antalet arbetslösa personer som står nära arbetsmarknaden är nere i historiskt låga nivåer. Även om minskningstakten har bromsat in något på slutet så är förväntningarna fortsatt positiva. Det stora inflödet av nyanlända har avtagit och ändrat karaktär. Den största andelen från den stora flyktingvågen hösten 2015 kom till Arbetsförmedlingen under hösten 2016. Nu är majoriteten av dem som kommer kvotflyktingar och anhöriga till dem som fått uppehållstillstånd. Under hösten 2017 förväntas arbetslösheten minska i långsammare takt. Under fjärde kvartalet 2017 beräknas antalet inskrivna arbetslösa i länet uppgå till 54 400 personer i åldern 16-64 år, vilket motsvarar en minskning med 1,0 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016. Under sista kvartalet 2018 beräknas antalet inskrivna arbetslösa minska med ytterligare 0,7 procent och uppgå till 54 000 personer. Det innebär en avsevärt mer positiv utveckling jämfört med höstprognosen 2016. Andelen arbetslösa beräknas uppgå till 6,4 procent som kvartalsgenomsnitt.

Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad Arbetsförmedlingen står inför tre viktiga utmaningar de kommande åren:

Matchning till arbete och utbildning.
Utrikes föddas etablering.
Hålla tillbaka långtidsarbetslösheten.

Det absolut tydligaste draget i vårens prognosrapport är den förstärkta obalansen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är nere på historiskt låga nivåer för grupper med stark ställning på arbetsmarknaden, medan en allt större del av de lediga resurserna på arbetsmarknaden utgörs av grupper med svag ställning. Sysselsättningen ökar kraftigt för personer med minst gymnasial utbildning och arbetslösheten ökar för dem som har högst förgymnasial utbildning. Matchningsuppdraget kommer under kommande år att ställas på sin spets. Effektiviteten i matchningen får en avgörande roll för utvecklingen på arbetsmarknaden, men även samhället i stort.

Aldrig tidigare har så många arbetsgivare upplevt så påtaglig brist inom så många stora yrkesgrupper. Samtidigt har de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen aldrig haft så omfattande behov av stöd. Detta ställer stora krav på arbetsmarknadspolitiken och det finns stora risker för en ökad långtidsarbetslöshet och en bristfällig integration av utrikes födda om arbetsmarknadspolitiken, men även andra politikområden som utbildning, misslyckas. För att lyckas krävs det att arbetskraftsförsörjningen blir en aktiv del av utbildningsväsendets och andra inblandade aktörers ansvar. Samtidigt måste de arbetsmarknadspolitiska redskapen förenklas och vässas, för att underlätta för alla arbetsgivare att ta ansvar och bidra till etablering av nyanlända och andra grupper med svag ställning på arbetsmarknaden.

Infrastruktur nu och i framtiden

Västra Götalandsregionen driver, finansierar och medverkar i olika utredningar kopplade till infrastruktur för att utveckla det regionala transportsystemet. Vi arbetar kontinuerligt med den långsiktiga regionala och nationella planeringen av satsningar på vägar, järnvägar, kollektivtrafik och flyg. Målet är att det ska bli lättare att pendla och transportera gods samt att ta sig till, från och inom länet på ett bättre sätt. Vi arbetar också för en utbyggnad av bredband i hela länet.
Satsningarna på infrastrukturutbyggnaden i Västra Götaland behöver trefaldigas. Det akuta investeringsbehovet uppgår till ungefär 50 miljarder. Inför en revidering av nationell plan för transportinfrastruktur för åren 2018 – 2029 har Västra Götaland enats om sju prioriterade objekt. Dessutom förutsätts att givna löften om E20 gäller. Objekten är av strategisk vikt för regionen och nödvändiga för hela Sverige.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.