Välkommen till Västmanland

Diamantfyndigheten i Västerås

Västmanland är ett av landets minsta län men ligger väldigt centralt med både Mälaren och Hjälmaren som sydlig gräns och Bergslagen i norr. Här har många kända företag sett ljuset i de traditionella bruksmiljöerna: Företag som ASEA (Allmäna Svenska Elektriska AB) grundades i Västerås i slutet på 1800-talet och skapade en högteknologisk tradition som är idag lever vidare i ABB, Westinghouse Electric och Bombardier för att nämna några.
En helt annan kändis, i en helt annan bransch, som såg ljuset i Västerås är ICA. Så man kan utan vidare säga att i Västmanland föds många nya stjärnor. Hur var det med diamanterna då? 1953 lyckades tekniker på ASEA framställa de första syntetiska diamanterna. En glittrande upptäckt, eller hur?

Antal kommuner

10

Största kommunerna

Västerås
Köping
Sala

Antal boende

Storlek (yta): 19:e största
Antal invånare: Ca 270 000
Bristyrken i Västmanland
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Västmanland

Andelen inskrivna arbetslösa med längre tider ökar samtidigt som ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska. Antalet inskrivna arbetslösa ökade något i länet och uppgick i slutet av augusti till 11 581 personer, 9,1 procent, vilket är 50 fler än i fjol.

Arbetslösheten varierar mellan kommunerna i Västmanlands län. Högst var den i Fagersta kommun på 12,2 procent och lägst Surahammar med 7,2 procent. I slutet av augusti omfattade etableringsuppdraget totalt 2 941 deltagare varav 2 270 är inskrivna arbetslösa. Av dessa var 929 kvinnor och 1 341 män. För ett år sedan omfattade etableringsuppdraget totalt 2 129 inskrivna arbetslösa.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska och uppgick i slutet av augusti till 13,4 procent, vilket kan jämföras med 15,1 procent i augusti 2016. Den grupp av inskrivna arbetslösa som varit utan arbete mer än 12 månader har ökat med 6 procent, jämfört med samma månad föregående år, och uppgick i slutet av augusti till 5 352 personer. Det motsvarar 46 procent av de totala antalet inskrivna arbetslösa.

- Västmanlands län står inför en rad arbetsmarknadspolitiska utmaningar, inte minst den stora variationen av arbetslöshet mellan kommunerna. Det är glädjande att ungdomsarbetslösheten fortsätter minska samtidigt som vi med olika insatser behöver möta den ökade långtidsarbetslösheten, säger Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingens chef i Västerås.

Framtidens arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Västmanlands län är stark och det kommer att finnas många lediga jobb att söka under 2017. De flesta som anställs kommer att ersätta andra som går i pension eller som slutar av andra anledningar. Men det väntas även uppstå jobbmöjligheter på grund av att antalet jobb blir fler. Jobbmöjligheterna är särskilt goda inom hälso- och sjukvård, utbildning samt inom data, teknik och naturvetenskap. Men det kommer även finnas många jobböppningar inom andra yrkesområden såsom bygg och anläggning samt inom tillverkning, drift och underhåll.

Den goda konjunkturutvecklingen och det ökade behovet av arbetskraft gynnar sysselsättningsutvecklingen i Västmanlands län. Jobbtillväxten väntas bli starkast inom både den privata och den offentliga tjänstesektorn. Vissa verksamheters möjligheter att utöka sina personalstyrkor väntas dock begränsas på grund av en ökad brist på arbetskraft.

Sammantaget väntas sysselsättningen öka med 1 300 personer mellan fjärde kvartalet 2016 och samma kvartal 2017 (vilket motsvarar en ökning på 1,1 procent) och ytterligare 1 100 personer mellan fjärde kvartalet 2017 och samma kvartal 2018 (en ökning på 1,0 procent).

Arbetslösheten ökar något Trots det starka arbetsmarknadsläget räknar Arbetsförmedlingen med att arbetslösheten ökar under prognosperioden. Inflödet av nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget väntas vara fortsatt högt vilket i nuläget får arbetslösheten att bli kvar på en relativt hög nivå. Samtidigt medför detta att arbetskraftsutbudet ökar vilket i sin tur är positivt då det på sikt möjliggör en ökad sysselsättning. Antalet inskrivna arbetslösa beräknas i slutet av 2018 att summeras till 12 200 vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 9,3 procent.

Infrastruktur nu och i framtiden

Västmanlands plan bygger på att vi ska vara attraktiva som arbetsgivare och ha en hållbar utveckling med ett blomstrande näringsliv. Det skapar arbetstillfällen och en god livsmiljö för människor, samtidigt som det gör oss till en attraktiv samarbetspartner, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Omställningen mot ett mer hållbart samhälle pågår för fullt. Västmanland är ett energilän med företag som verkar på en global marknad. Även i det lokala händer det mycket. Omställning till grönare ekonomi pågår. Klimatpåverkande utsläpp minskar kontinuerligt, och det går nu åt mindre energi i förhållande till det som länet totalt sett producerar. Produktionen av både solkraft och biogas ökade kraftigt ifjol.

En målsättning är att restiden till Stockholm ska vara 45 minuter med tåg. För att uppnå detta pågår utbyggnader på Mälarbanan och inom kort öppnas Citybanan som kommer bidra till stabilitet och bättre förutsättningar för resandet. Detsamma gäller tillgängligheten till de omkringliggande större regionala städerna. Det regionala och lokala användandet av kollektivtrafiken i länet fortsätter att öka, men det gör även bilresandet.

I hela landet pågår det utbyggnad av bredbandsnätet. I Västmanland ökar andelen som har tillgång till bredband kontinuerligt, både bland hushåll och företag. Dock finns det många vita fläckar, särskilt på landsbygden.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.