Välkommen till Västernorrland

Du befinner dig mitt i Norden

Snett upp och västerut från Sundsvall ligger den geografiska mittpunkten i Sverige. Det kanske inte säger så mycket men detta län kallas i nyheterna för Mittsverige, och det inte helt utan anledning. För det är lika nära till storstadspulsen som till lugnet i skogarna eller fjällen. Detta centrala läge har gjort regionen stark på allt som har med skogsburk att göra, inte minst tack vare tre stora älvar att flotta timret på.
Sundsvall har tillsammans med med Östersund en högre akademisk utbildning som heter, just det, Mittuniversitetet. Runt dessa två campus frodas nyföretagandet som skapar nya arbeten som komplement till alla jobb i besöksnäringen. För Höga Kusten som är ett världsarv drar många turister varje år och är väl värt att besöka. Det ligger ju mitt i Norden!

Antal kommuner

7

Största kommunerna

Sundsvall
Örnsköldsvik
Härnösand

Antal boende

Storlek (yta): 6:e största
Antal invånare: 246 023
Bristyrken i Västernorrland
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Västernorrland

Medan sysselsättningen i riket totalt har återhämtat sig sedan finans- och skuldkrisen, är utvecklingen svagare i Västernorrland och dess grannlän. Sysselsättningen är fortfarande lägre än 2008 i såväl Västernorrland som Jämtland och Gävleborgs län. Det ökade bostadsbyggandet tillsammans med fortsatt stark såväl offentlig som privat konsumtion beräknas medföra en ökad sysselsättning i länet under 2016 och 2017. Förstärkningen av den globala ekonomin bedöms innebära ytterligare lite draghjälp åt Sverige och länet. Sammantaget bedöms sysselsättningen i länet öka med 400 personer under 2016 och med ytterligare 200 fram till fjärde kvartalet 2017.

Arbetslösheten i Västernorrlands län är märkbart högre än riksgenomsnittet. I april 2016 uppgick den till 9,0 procent av den registerbaserade arbetskraften, vilket motsvarar ca 10 700 personer. Sedan senaste finanskrisen 2008/2009 har den relativa arbetslösheten i länet minskat med cirka 2 procentenheter, från 11 procent till 9 procent. Antalet arbetslösa i länet har sedan senaste toppnoteringen i början av 2010 minskat med cirka 3 500 personer, från omkring 14 200 till 10 700.

Framtidens arbetsmarknad

Kompetenskraven ökar och vissa grupper på arbetsmarknaden hamnar allt längre ifrån arbetsgivarnas krav. Arbetsförmedlingen har identifierat de grupper som har svårare att hitta arbete och riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet:
personer med högst förgymnasial utbildning
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
arbetslösa personer i åldrarna 55-64 år
utomeuropeiskt födda personer
I april 2016 bestod arbetslösheten i Västernorrlands län till två tredjedelar, eller 67 procent, av personer som tillhör minst en av dessa grupper. Det är en viktig uppgift att stärka och stötta dessa personer på arbetsmarknaden för att öka deras konkurrenskraft och chans till ett arbete. Personer med färska kunskaper från arbetslivet konkurrerar med personer som står längre från arbetsmarknaden. Då är det viktigt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna används fullt ut för att ge personer i utsatta grupper möjlighet att komma ut i arbete.
Arbetslösheten bland utrikes födda personer är betydligt högre än för befolkningen i genomsnitt. Över en tredjedel, eller 35 procent, av länets utrikes födda är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Motsvarande andel för svenskfödda är 6 procent. Den höga arbetslösheten bland utrikes födda personer är ett samhällsproblem som kräver samverkan av flera aktörer på arbetsmarknaden, inte minst Arbetsförmedlingen, kommuner, näringsliv och andra myndigheter. Vår framtida försörjningsbörda, liksom vår framtida kompetensförsörjning, kommer i ökad utsträckning att falla på utrikes födda personer i yrkesverksamma åldrar. Om en tredjedel av dessa inte kommer in på arbetsmarknaden ser länets framtid betydligt dystrare ut.

Infrastruktur nu och i framtiden

Transportinfrastrukturen i Västernorrland har under senare år genomgått stora förändringar. Färdigställandet och trafikeringen av Botniabanan tillsammans med ökad trafikering längs Mittbanan har medfört ett markant ökande av personresor av järnväg i och genom länet med effekter som regionförstoring och ökad attraktivitet. I början av kommande planperiod kommer E4 söder om Sundsvall att ha fått en delvis ny sträckning med tillhörande bro över Sundsvallsfjärden. Framöver har vi goda förhoppningar att det nationella beslutet om av triangelspårsutbyggnad i Sundsvallsregionen och påbörjandet av dubbelspårsutbyggnad längs Ostkustbanan kommer att förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv och möjligheten att utnyttja järnvägen för godstransporter. Kvarstår gör dock en bekymmersam situation av bristande kapacitet och standard för godstransporter på järnväg på flera håll i länet.

Länsstyrelsen har tillsammans med många samverkansaktörer i länet arbetat fram en regional transportplan. Syftet med transportplanen är att skapa bättre förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt län som även bidrar till förbättrad trafiksäkerhet, hållbara person- och godstransporter och folkhälsa i form av satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykelåtgärder.

Länet har ett stort behov av ett dubbelspår mellan Gävle-Härnösand, upprustning och kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen mellan Långsele-Nyland, ett antal, för regionen viktiga triangelspår (Bergsåkers, Maland och Västeraspby), förbifart E4 Örnsköldsvik, samt kapacitetsförbättringar längs hela mittstråket, med kopplingar till Östersund och Trondheim.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.