Välkommen till Västerbotten

Inget är omöjligt!

Att naturen inte gav Västerbotten något gratis som bördig mark har skapat en lång tradition av att inte ge sig , att ständigt hitta vägar runt hindren , att fortsätta när andra ger upp. Flera framgångsrika företag är resultatet av individuella ansträngningar och envishet. Detta DNA syns idag i nya verksamheter inom till exempel turism, industridesign, life-science och innovativ digital design. Mycket av allt detta är resultatet av högskolan i Umeås forskning som kombinerat med sann västerbottnisk entreprenörsanda ger unika förutsättningar att skapa vinnande koncept som kan bli nya företag.
Men utan den orörda naturen och fria fjällvidder så föds inga nya tankar eller inspiration. Det är där ute du verkligen får ställa dig frågan; är det möjligt?

Antal kommuner

15

Största kommunerna

Umeå
Skellefteå
Lycksele

Antal boende

Storlek (yta): Näst största
Antal invånare: 266 548
Bristyrken i Västerbotten
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Västerbotten

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 visar att arbetslösheten i Västerbotten fortsätter att minska under 2017, men minskningen sker allt långsammare. Prognosen pekar på att arbetslösheten i Västerbotten kommer att öka något under året. Inbromsningen och ökad arbetslöshet beror huvudsakligen på ett ökat antal nyanlända, som har betydligt längre väg in på arbetsmarknaden än genomsnittet.

Arbetsförmedlingens prognos visar att cirka 700 fler personer väntas ha arbete i Västerbotten under 2017. Förklaringen är att befolkningsökningen i länet har bidragit till en ökad efterfrågan på varor och tjänster, inte minst gäller det offentliga tjänster som utbildning, vård och omsorg.
Bedömningen är att arbetslösheten 2017 kommer att ligga på 6,0 procent. Det är en väsentligt lägre nivå än riksgenomsnittet, där arbetslösheten beräknas hamna på 6,8 procent.

Framtidens arbetsmarknad

Problemet för arbetsgivarna i Västerbotten är att hitta personal med rätt kompetens. Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft stiger ökar antalet arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden.
Arbetslösheten i Västerbotten minskade kraftigt under 2016 och minskningen har fortsatt under början av 2017, men den sker i allt långsammare takt. En förklaring är att fler nyanlända anmäler sig som arbetssökande vid länets arbetsförmedlingar.

Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten i slutet av 2017 kommer att ligga på 6,1 procent, vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet som beräknas hamna på 7,4 procent. Under slutet av prognosperioden väntas arbetslösheten vända uppåt.

I undersökningen framgår att länets arbetsgivare är fortsatt optimistiska, och det gäller främst arbetsgivare inom finansiell verksamhet, information och kommunikation och företagstjänster.
Kompetensbristerna i länet är omfattande. Trots drygt 8 000 arbetslösa, uppger över en tredjedel av de privata företagen och ungefär hälften av verksamheterna inom offentliga tjänster att de har haft svårigheter att rekrytera personal. Det är barnomsorgen och vård- och omsorgsverksamheter som haft de största rekryteringssvårigheterna.
I näringslivet är det främst inom information och kommunikation samt hotell och restaurang som arbetsgivarna upplevt brist vid rekrytering. Här har mellan 50 och 60 procent av företagen haft problem att få tag på lämplig kompetens.

Infrastruktur nu och i framtiden

Arbetsutskottet vid Region Västerbotten ställer sig inte bakom förslaget om flygskatt eftersom man inte anser att det är ett effektivt sätt att minska flygets miljöpåverkan. Dessutom skulle konsekvensen av en sådan skatt innebära en rad negativa följder för både länet och landet.
Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten har på uppmaning av Trafikverket tagit fram en gemensam regional systemanalys. Strukturen för systemanalysen har upprättats utifrån Trafikverkets vägledning. De nationella målen tillsammans med länens regionala mål har varit utgångspunkten för att i bred samverkan formulera de högst prioriterade funktionerna inom transportsystemet som ska bidra till att nå den gemensamma målbilden för regionen. De högst prioriterade funktionerna är:

En samspelande region
Ett samverkande transportsystem
Tillgänglighet till Sverige och världen
Kapacitetsstark och robust järnväg

De fyra prioriterade funktionerna redovisas samlat och motiveras utifrån de mål och förutsättningarna som kommit fram vid framtagandet.
– Systemanalysen visar vilka av de prioriterade funktionerna som vi anser är avgörande utgångspunkter för utvecklingen av transportsystemet i vår del av Sverige. Byggandet av Norrbotniabanan är en mycket viktig del i denna utveckling och jag förutsätter att Trafikverket i kommande förslag till Nationell transportplan lyfter in denna i sin helhet under kommande planperiod.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.