Välkommen till Uppsala

En hög av makt

Uppsala högar är mycket mer än bara en perfekt pulkabacke lite norr om staden. De tre högarna var för 1500 år sedan Sverige maktcentrum och en viktig plats för handel och tinget eftersom man kunde segla hit från Mälaren på Fyrisån. Sedan ställde landhöjning till det och högarna förlorade sin betydelse och efter en brand på 1100-talet flyttades maktcentret dit där det nu kan ses. 1286 blev starten på det Uppsala vi nu känner igen. Den mäktiga domkyrkan, Nordens äldsta universitet och så vidare. Här finns kultur och en tradition inom det akademiska med forskning och nyfikenhet på innovation.
Men vad vore all teori utan praktisk inspiration. Idag finns småstadskänslan kvar med ett rikt kulturliv och inte minst en vacker natur som hela länet bjuder på. Den kombinationen märks speciellt i företagslivet som sprudlar mer än någonsin.

Antal kommuner

8

Största kommunerna

Uppsala
Enköping
Håbo
Knivsta

Antal boende

Storlek (yta): 15 största
Antal invånare: Ca 365 000
Bristyrken i Uppsala
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Uppsala

Läget på arbetsmarknaden är fortsatt starkt. Enligt SCBs officiella statistik fortsätter arbetslösheten att minska. Under våren 2017 har dock antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen ökat.
Sysselsättningsgraden har ökat trendmässigt sedan 2009 och ligger nu på en historiskt hög nivå, 2016 var 77 procent av den arbetsföra befolkningen sysselsatt. Arbetslösheten har minskat sedan 2010 och är nu ungefär sju procent medan andelen långtidsarbetslösa under samma period minskat till 33 procent. Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft ökat trendmässigt och är för närvarande på en hög nivå.

För inrikes födda var sysselsättningsgraden drygt 80 procent för både kvinnor och män medan den för utrikes födda kvinnor var knappt 62 procent och för utrikes födda män drygt 69 procent under 2016.
Skillnader i sysselsättningsgrad och arbetslöshet mellan grupper med olika utbildningsnivå återfinns både bland inrikes och utrikes födda. För personer med högst förgymnasial utbildning var arbetslösheten omkring 20 procent medan den för personer med eftergymnasial utbildning var omkring fyra procent.

Att efterfrågan på arbetskraft ligger på en hög nivå samtidigt som arbetslösheten är mycket hög för vissa grupper tyder på obalans på arbetsmarknaden. Att det finns arbetskraftsbrist inom vissa yrken samtidigt som många är arbetslösa tyder på att de arbetssökande saknar den kompetens som krävs för de lediga jobben.
Enligt en prognos kan upp emot 6000 nya kockar behöva rekryteras fram till år 2023 i Uppsala Län.

Uppsala läns arbetsmarknad fortsätter vara stark, trots viss ökning av arbetslösheten, jämfört med samma månad förra året. Tillsammans med Halland och Västerbotten har Uppsala län rikets lägsta arbetslöshet med 6.0 procent.
I september var cirka 10 400 personer arbetslösa i länet vilket är knappt 700 fler än samma månad föregående år. Alla som utbildar sig till undersköterskor och barnskötare ska få fast jobb. Det är ett löfte som Uppsala kommun tänker införa.

Framtidens arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas sysselsättningen i Uppsala län öka med 4700 personer under 2017 och 2018. Den offentliga sektorn som utgör en stor och viktig del av länets arbetstillfällen väntas fortsätta öka. Framtidstron är också stor inom privata tjänstenäringar som handel, finansiella verksamhet och företagstjänster. Detsamma gäller byggverksamheten. Även inom industrin har förväntningarna stärkts något. Inom de offentliga verksamheterna finns stora behov inom vård, skola och omsorg, då omfattande pensionsavgångar väntas ske de närmaste åren.

Infrastruktur nu och i framtiden

Uppsalas i särklass viktigaste transportled för biltrafik är motorvägen på Europaväg 4. Många Uppsalabor pendlar längs motorvägen till framförallt Stockholm.
Uppsala har mycket tät järnvägstrafik och är Sveriges näst största järnvägsort efter Stockholm, räknat på antal passagerare. Uppsala var under ett knappt halvsekel en av tolv spårvägsstäder i Sverige. Innerstads Spårvägen invigdes den 11 september 1906 och utbyggdes efter hand fram till 1925.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.