Välkommen till Örebro

Mycket mer än bara ett kex

En gång tiden var Örebro detsamma som kex för alla svenskar. Eller skor för den delen. Här bakades det och syddes skor för fulla muggar. Men det var då det. Nu heter det Göteborgs Kex och skoindustrin har gått vidare utomlands.
Ännu tidigare var järn en viktig inkomstkälla och än idag kan du se hyttor och stora bergmansgårdar mitt i det natursköna Bergslagen. Blir du hungrig efter skogspromenaden ska du bege dig till Grythyttan och Måltidens hus som matprofilen och matprofessorn Carl-Jan Granqvist en gång startade. Där finns gott om godsaker, vi lovar!
I och runt Örebro samsas tung industri med högteknologisk forskning och tjänsteföretag inom reklam, grafisk industri, IT och handel. Tack vare Örebros strategiska läge, där vägarna till Stockholm, Göteborg och Oslo möts, har logistik och transport vuxit och blivit allt viktigare för handeln.

Antal kommuner

12

Största kommunerna

Örebro
Karlskoga
Kumla

Antal boende

Storlek (yta): 13:e största
Antal invånare: Ca 297 000
Bristyrken i Örebro
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Örebro

Arbetsmarknaden i Örebro län är stark och arbetsgivarna är optimistiska inför nästa år. Bygg och anläggning har starkast framtidstro, men även den privata tjänstesektorn, med IT-branschen i spetsen, uppvisar tydlig optimism. Det gör också industrin, trots att det är låg efterfrågan på industrivaror från omvärlden. Nästa år väntas sysselsättningen öka med 1 400 personer, inom främst privat och offentlig tjänstesektor. Länets stora utmaningar nästa år är ett problematiskt matchningsläge och högre arbetslösheten när fler nyanlända kommer in i arbetskraften.

Personalbehovet är störst inom privat och offentlig tjänstesektor, men även inom bygg. Inom industrin blir antalet sysselsatta oförändrat på grund av fortsatta effektiviseringar. Matchningsläget är problematiskt och inom bygg samt den offentliga tjänstesektorn har många arbetsgivare svårt att hitta efterfrågad kompetens

I oktober 2016 låg arbetslösheten på 8 procent av arbetskraften. I slutet av 2017 förväntas antalet inskrivna arbetslösa vara 300 personer fler än i slutet av 2016 (8,1 procent av arbetskraften).

Framtidens arbetsmarknad

Den svenska konjunkturen har blivit allt starkare och det märks i Örebro län. Näringslivet har upplevt en ökad efterfrågan och tillväxten uppvisar goda nivåer. USA förväntas fortfarande vara dragloket för den globala tillväxten. Euroområdet kommer in på allt fastare mark och visar på fortsatt förbättring, även om det skiljer sig åt mellan länderna. Omvärldens återhämtning gynnar Sverige och länets ekonomi men det är fortfarande inhemsk efterfrågan och investeringar som förväntas driva på tillväxten.

Det privata näringslivets förväntningar inför det kommande halvåret är starkare än normalt, enligt Arbetsförmedlingens konjunkturindex. Inte sedan hösten 2010 har förväntningarna legat på så höga nivåer. Den privata tjänstesektorn uppvisar en stark optimism för det kommande halvåret. Även inom bygg är förväntningarna på ökad efterfrågan tydlig och den goda byggkonjunkturen förväntas fortsätta. Industrin är fortfarande försiktigt optimistisk men tror ändå på ökad efterfrågan. Den offentliga tjänstesektorn bedömer att tjänsteproduktionen ökar under 2016 och 2017.

Ett högt flyktingmottagande och den demografiska utvecklingen ökar efterfrågan på offentliga tjänster. Arbetslösheten i Örebro län minskade allt långsammare under 2015 men tog sedan fart igen under början av 2016. Trots att en allt starkare konjunktur förväntas framöver kommer arbetslösheten i länet öka. Ökningen sker under slutet av 2016 och fortsatt under 2017. Ökningen beror på att många flyr till Sverige och de deltar så småningom i arbetskraften. Dessutom står en allt större andel av alla inskrivna arbetslösa långt ifrån arbetsmarknaden och då tar det längre tid för dem att få arbete.

Ungdomsarbetslösheten har minskat relativt mycket eftersom de gynnas av en stark konjunktur. I april 2016 låg arbetslösheten på 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det motsvarade drygt 10 700 personer som var inskrivna som arbetslösa. Lägst arbetslöshet i länet hade Lekeberg följt av Askersund. Ljusnarsberg och Hällefors hade högst arbetslöshet bland länets kommuner. Under 2017 ökar arbetslösheten ytterligare och till fjärde kvartalet beräknas den ha den ökat med ytterligare 300 personer. Det innebär att arbetslösheten beräknas vara 8,4 procent i slutet av 2017.

Infrastruktur nu och i framtiden

EU:s Östersjöprogram har nyligen godkänt två större europeiska logistikprojekt med sammanlagd budget på cirka 38 miljoner kronor. Båda projekten kommer säkerställa att Örebroregionen även i framtiden kommer hålla en ställning som svenskt, nordiskt och europeiskt logistiknav.
Örebro län är ett nordiskt logistik- och transportcentrum. Med sin nordsydliga sträckning knyter Bergslagsdiagonalen och Godsstråket genom Bergslagen ihop länet med Vätternbygden, Dalarna och Hälsingland. Europavägarna E18 och E20 samt Södra Stambanan och Mälarbanan kopplar samman Stockholm med Göteborg och Oslo. Flygplatsen Örebro Airport kompletterar bilden av Örebro län som ett nav i ett dynamiskt nätverk av transporter och kommunikation.

Region Örebro läns huvudfokus i det andra projektet, TENTacle, kommer vara att jobba med hur transportflöden till och från norra Skandinavien kan kopplas på hållbart sätt via Örebroregionen till huvudtransportkorridoren mellan Skandinavien och Centraleuropa . Även här kommer Region Örebro läns projektbudget bestå av cirka 1,6 miljoner kronor. Projektet ger oss goda möjligheter att utveckla Örebroregionen som ett ledande logistiknav i Skandinavien. Genom att koppla ihop olika transportflöden här i regionen förbättras också transportmöjligheterna för företag i regionen, fortsätter Mats Gunnarsson (Mp). Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.