Välkommen till Norrbotten

Facebook gillar Norrbotten

Faktum är att det var i Luleå som Fejjan byggde sin första serverhall utanför USA. Och redan nu har nummer 2 påbörjats. Förklaringen är enkel, det finns gott om kallt älvvatten att kyla ner med istället för att ha luftkonditionering. Miljövänligt och smart.
Apropå smart så är Luleås Tekniska Högskola en av de som ligger längst fram i forskning inom en rad fält. Och i Kiruna finns Nordens enda rymdbas, Esrange, som skjuter upp forskningssatelliter på löpande band.
Allt detta högteknologiska inramas av orörda vidder och en fjällkedja som utmanar de flesta. Med andra ord är Norrbottens län, som omfattar 14 av Lapplands 21 kommuner, enormt stort och har massor med orörd natur runt knuten. Natur som lockar turister från hela Europa att åka till Nordkap. Få av de som ger sig iväg på resan vet om att det är lika långt dit upp från Trelleborg som ner till Neapel om det valt att åka söderut istället. Närmare bestämt 237,3 mil enligt Google.

Antal kommuner

14

Största kommunerna

Boden
Gällivare
Haparanda
Kalix
Kiruna
Luleå
Piteå

Antal boende

Storlek (yta): Största länet
Antal invånare: 250 525
Bristyrken i Norrbotten
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Norrbotten

Stora behov av att ersätta personer som går i pension och en ökad sysselsättning inom den privata och offentliga tjänstesektorn innebär goda jobbchanser på länets arbetsmarknad under 2017, det beräknas en ökning av arbetstillfällen med 300 platser.
Länets åldersdemografi och det stora flyktingmottagande som landet och länet stod inför under 2015 medför ett ökat behov av personal inom ett flertal områden, som exempelvis barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård. Länets arbetsgivare har fortsatt stora svårigheter att hitta personer med rätt utbildning och kompetens vid rekryteringar.
Flest anställda finns inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är ett stort yrkesområde som rymmer allt ifrån väktare till kockar.

Framtidens arbetsmarknad

Störst chanser till jobb finns inom yrken som kräver eftergymnasial eller gymnasial utbildning. Har du en utbildning med hälso- och sjukvårds-, vård- och omsorgs-, pedagogisk, social eller teknisk inriktning så har du större möjligheter till arbete än genomsnittet. Antalet arbeten där det inte ställs några specifika krav på utbildning och erfarenhet har minskat. För många av de jobben kan möjligheterna till arbete öka om du har körkort. Det är även viktigt med samarbetsförmåga, bra kundbemötande, vilja att lära och ta ansvar samt ha servicekänsla.
Inom vårdområdet krävs det normalt att du har någon form av vårdutbildning i grunden. Dessutom är det bra att ha kunskaper inom exempelvis äldreomsorg och psykiatri. För personliga assistenter gäller även att ha en personlig lämplighet gentemot brukare, fysisk och psykisk styrka samt att kunna hantera personlig integritet.
För soldater väntas jobbmöjligheterna att vara goda det närmaste året. En förutsättning är dock att man genomgått och klarat den grundläggande militära utbildningen (GMU). För den som klarat polisutbildningen och efterföljande aspiranttid väntas jobbmöjligheterna vara goda.
Den tekniska utvecklingen inom industrin har gjort att kompetenskraven förändrats och förskjutits från enklare jobb mot mer specialiserade jobb. Det innebär att du oftast behöver minst gymnasieutbildning med inriktning mot industri och teknik för att arbeta inom det här området. För dig som vill jobba inom industrin är det också en fördel om du har processförståelse och operatörskompetens samt grundläggande kunskaper om programmering av maskiner i en processtyrd tillverkning.
Arbetsmarknaden för byggarbetare med yrkesbevis är bra det närmaste året och jobbmöjligheterna är goda även på lång sikt.
Jobbmöjligheterna för utbildade lärare är i nuläget väldigt goda i såväl länet som i landet. Möjligheterna till arbete inom det pedagogiska området bedöms vara goda under ett flertal år framöver.
En ökande efterfrågan inom person- och godstransporter innebär att jobbmöjligheterna blir goda för dig som söker arbete inom länets transportsektor. Bäst förväntas jobbmöjligheterna bli för länets taxiförare, buss- och lastbilsförare.

Infrastruktur nu och i framtiden

Infrastrukturen i Norrbotten är eftersatt och företagens behov ökar ständigt i takt med den enorma tillväxt norra Sverige upplever. Satsningar på infrastruktur i norr är därför lönsamt och viktigt för hela Sverige och hela Europa.
I Norrbottens län finns fem flygplatser med reguljär trafik, Luleå, Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur och Pajala. Länet genomkorsas av det nationella stamvägnätet med internationella kopplingar till Norge och Finland. Hamnen i Luleå är Sveriges ledande massgodshamn. Länets järnvägsnät såväl i nord-sydlig riktning som till Finland och vidare österut är en mycket viktig länk för såväl gods- som persontrafiken. Malmbanan mellan Luleå och Narvik i Nordnorge är ett av landets viktigaste godsstråk.
Norrbottens Kommuner arbetar tillsammans med andra aktörer för ett sammanhållet hållbart transportsystem. Botniska korridoren är en strategisk länk och en förlängning av ScanMed korridoren.

Varför satsa på infrastrukturen i Norrbotten?
Länsstyrelsen arbetar för att utveckla effektiva transporter inom samtliga transportslag - väg, järnväg, flyg och sjöfart - för att ge näringslivet och invånarna bästa möjliga villkor för utveckling. Norrbottens Handelskammare verkar för Norrbotniabanans tillkomst, ökade väginvesteringar, bättre flygförbindelser, effektiv sjöfart och bibehållet transportbidrag. Vi ser gärna dispenser för tyngre och längre fordon vilket gynnar både miljön och säkerheten, vi kräver en snabb upprustning av den viktiga E10:an och vill se bra lösningar där flera transportslag är inblandade.
11 av länets största industrier står för en väsentlig del av hela Sveriges transportvolymer och tillsammans jobbar vi för en förbättrad logistik, mindre miljöpåverkan och bättre förståelse för våra villkor i Norrbotten.
Ny infrastrukturplan för Norrbotten omfattar bland annat:
Norrbotniabanan, sträckan Umeå-Skellefteå, som en första delsträcka till Luleå.
Investeringar i farleden till Luleå hamn, den s.k. Malmporten.
Kapacitetsförstärkningar på Malmbanan.
Investeringar för att förbättra säkerheten och framkomlighet på E10:an i Norrbotten.
Framför allt Norrbotniabanan och investeringarna i Luleå hamn är av stor betydelse, inte minst för vår basindustri och därmed också för Sveriges och länets tillväxt.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.