Välkommen till Halland

”Laga ni så äta vi”

Den gamla skolramsan är en bra ledtråd på vad Hallands fyra åar heter. Från söder (alltså) heter de Lagan, Nissan, Ätran och längst i norr Viskan. Alla fyra kända som finfina laxvatten.

Men Halland är mest känd för alla badsugna som ett semesterparadis med sina långa stränder och vackra natur längre in i landet mot Småland. Campingplatserna ligger på rad längs kusten varvat med olika spa-anläggningar, vilket gör att på somrarna vallfärdar folk hit så att befolkningen nästan fördubblas.

Därför är det ganska naturligt att besöksnäringen, tillsammans med skogs- och livsmedelsproduktion dominerar länet. Blir du trött på att bada rekommenderar vi ett besök på Grimeton Radiostation från 1920 som är med på UNESCOs världsarvslista. Du kan inte missa masterna vid Varberg.
Halland har fått sitt namn efter Hov Hallar som ligger på Bjärehalvön strax söder om den så berömda tunneln genom Hallandsåsen.

Några kommuner i Halland med ett eget Platstorg!

Antal kommuner

6

Största kommunerna

Kungsbacka
Varberg
Falkenbergs
Halmstad
Laholm

Antal boende

Storlek (yta): 18:e största
Antal invånare: Ca 322 000
Bristyrken i Halland
+
Största arbetsgivarna
+
Bostadsmarknaden
+
Skolor – universitet
+
Flygplatser
+
Kommuner och lediga jobb
+

Arbetsmarknaden i Halland

Arbetsmarknad ser ljus ut i Hallands län. Bedömningen är att sysselsättningen kommer att öka med ca 2 800 personer fram till slutet av 2017. Det är fortfarande de privata tjänstenäringarna som väntas stå för en stor del av ökningen. Arbetslösheten bedöms bli oförändrad.

Starkast förväntningar på efterfrågan inför framtiden återfinns inom hotell och restaurang, transport samt personliga och kulturella tjänster. Den offentliga sektorn har haft en förvånansvärt stark sysselsättningsökning de senaste åren och den ser ut att öka även framöver. För industrin, som i större utsträckning är exportberoende, väntas antalet sysselsatta bara öka marginellt. Sysselsättningen inom byggsektorn har ökat sedan 2014 och sektorn får nu anses ha så gott som full sysselsättning. Sammantaget för hela arbetsmarknaden visar prognosen att sysselsatta hallänningar ökar med 2 procent fram till och med 2017.

Hallands läns arbetsmarknad är jämförelsevis stabil beroende på ett starkt och kompetent näringsliv samt en varierande arbetsmarknad med skiftande privat tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Göteborg och dess arbetsmarknad till att länet har näst lägst arbetslöshet i landet. Sedan ett år tillbaka har dock arbetslösheten ökat svagt i antal, men inte i procent av arbetskraften. Detta beroende på att det bara är små ökningar i antal och att arbetskraften ökar i samma takt.

Det finns fortfarande stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Personer med eftergymnasial utbildning har lägst arbetslöshet medan de som saknar gymnasial utbildning har en högre arbetslöshet. De som är utomeuropeiskt födda är den enskilda grupp som har den högsta arbetslösheten.

Trots att arbetslösheten tros hamna på 6,5 procent fjärde kvartalet 2017 väntas Hallands län även fortsättningsvis ha en av landets absolut lägsta nivåer på arbetslösheten i slutet av prognosperioden.

Framtidens arbetsmarknad

Sveriges arbetsmarknad fortsätter att förstärkas och jobben tillkommer i god takt inom både privata och offentliga tjänster. Tillgången på arbetskraft blir inte tillräcklig inom vissa yrken, därför ökar rekryteringsproblemen och omfattar flera yrken än tidigare. Arbetslösheten bland inrikes födda är låg och den stora potentialen för ökad sysselsättning återfinns bland utrikes födda.

Bor man i Halland ser det ljust ut inom ett par områden. Men det yrke som sticker ut mest är ändå undersköterskor. Dessutom innebär högkonjunkturen inom byggbranschen att det finns en hel del jobb.Rent allmänt är det goda möjligheter att få jobb i Halland. Framför allt för högskoleutbildade, men det finns även goda möjligheter att få jobb inom handel och restaurang som bara kräver gymnasieutbildning.

Bland dem som har långa tider i arbetslöshet finns personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden och som generellt sett inte har lika lätt att komma ut i jobb. Att minska tiderna i arbetslöshet, är en av de större utmaningarna för arbetsmarknadspolitiken.

Infrastruktur nu och i framtiden

Bra kommunikationsmöjligheter har en tydlig koppling till en positiv regional utveckling och en hållbar tillväxt. Infrastruktur och kollektivtrafik är därför ett högt prioriterat utvecklingsområde för Region Halland.

Infrastruktur och kollektivtrafik är något vi berörs av dagligen. En väl fungerande infrastruktur behövs för att utveckla Halland till bästa livsplatsen där människor ges bästa möjliga förutsättningar att leva, arbeta, studera och driva företag.

En väl utbyggd infrastruktur ger goda möjligheter till personresor och transporter av varor och tjänster. Det är en förutsättning för en hållbar tillväxt i regionen. Cykelvägar, hållplatser, resecentrum, vägar, järnvägar och hamnar skapar tillgänglighet och förutsättningar för en positiv utveckling. Region Hallands långsiktiga målsättning är att bättre kommunikationsmöjligheter för människor och näringsliv ska stärka Hallands attraktivitet och utveckling.

Varför satsa på infrastrukturen i Halland?
Infrastruktur kräver stora investeringar och behoven är stora. Därför måste insatser prioriteras efter den samhällsnytta och regionala nytta de bedöms tillföra Halland. Hallands övergripande prioriteringar är:
En utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår genom Varberg är det i särklass viktigaste projektet i Halland.
Ett samlat resecentrum i Halmstad för all buss- och tågtrafik är viktigt för att underlätta för fler att åka kollektivt genom att lätt kunna kombinera olika färdmedel. Busshållplatser för stads- och regionaltrafik ska samlas vid tågstationen. Personbangården på Halmstad C behöver byggas om för att fler tåg ska bli möjliga på de tre järnvägarna som möts i Halmstad. En ombyggnad av personbangården skulle förbättra kapaciteten, tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Med Västlänken binds tåglinjerna i Västsverige ihop till ett sammanhängande system. Tågtrafiken kan bli tätare, restiderna kortare och resenärerna når fler destinationer utan att byta färdmedel. I Västlänken ingår också tre underjordiska pendelstationer vid Centralstationen, Korsvägen och Haga i Göteborg.
Att utveckla cykel som färdmedel bidrar till utveckling av livsmiljön såväl på landsbygden som i staden vilket stödjer en ökad attraktivitet i Halland. Den 6 juni 2015 invigdes Kattegattleden som den första nationella turistcykelleden i Sverige. Leden är 37 mil och går mellan Göteborg och Helsingborg. Sträckningen i Halland är cirka 22 mil.

Källor: SCB, Arbetsförmedlingen, Mäklarstatistik, Wikipedia, Region-, Landstings- och kommunsidor.


Platstorget.se är med i projektet "enklare vägar till jobb och kompetens" som finansieras av Tillväxtverket.